INFORMACIÓ GENERAL

La unitat està composta per un equip d’experts en diverses disciplines i recorreguts professionals vinculats a l’atenció de persones, adults i nens, que han sofert una situació de gran impacte emocional.

La nostra experiència, de llarg recorregut, ens permet oferir una atenció, assessorament i intervenció integral per a totes aquelles persones que han sofert les conseqüències d’un atemptat terrorista.

L’essència de la unitat resideix a oferir una atenció i suport integral a totes aquelles persones que travessen aquests moments difícils.

Coneix el circuit administratiu, legal i sanitari

El circuit administratiu-jurídic-mèdic és en ocasions l’origen d’una segona victimització, sinuosa i incerta, en la vida dels afectats. Des de la UAVAT existeix el compromís d’assessorar, acompanyar i facilitar els recursos necessaris amb la finalitat de reduir l’impacte de la travessia administrativa de les víctimes i afectats per terrorisme.

Circuit administratiu, legal i sanitari per a víctimes d’atemptats terroristes

Les víctimes i afectats per terrorisme recorren un procediment mèdic-administratiu-processal propi. Tot això, emparat per una cobertura legal específica basada en Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme (BOE núm. 229, del 23 de setembre).

La UAVAT es sustenta en tres pilars primordials: l’atenció psicològica, la valoració pericial i la prevenció victimològica, amb la finalitat de conformar-se com un recurs privat, estable, coordinat i especialitzat en la victimologia terrorista.

Atenció immediata

Atenció sanitària, mèdica i psicològica immediata a partir dels diferents dispositius públics i sanitaris.

En aquesta primera intervenció es realitza, com és habitual, la filiació de ferits i afectats per al seu posterior seguiment per part de les autoritats policials, sanitàries i d’atenció primària.

Seguiment i/o intervenció sanitària – psicològica

Durant el període posterior a l’atemptat terrorista les víctimes i afectats poden sol·licitar atenció psicològica immediata:

Existeix un termini d’1 any, i la Llei 29/2011 de reconeixement i protecció integral a les víctimes promou recursos econòmics i professionals destinats a la intervenció i tractament psicològic.

Procedimient judicial

Les víctimes i afectats poden personar-se de forma individual (acusació particular) o de forma conjunta (acusació popular) en el procediment judicial. En aquest sentit, existeixen múltiples associacions de víctimes de terrorisme i d’altres que poden personar-se com a acusació popular en els processos judicials.

Resulta important acreditar mitjançant informes psicològics, mèdics, valoracions forenses, documentació acreditativa i/o probatòria del dia de l’atemptat terrorista i altre documental necessària, la realitat victimològica en el procés judicial.

Compensació de danys

Reconeixement, pagament i informació de les següents indemnitzacions i ajudes derivades d’atemptats terroristes.

La informació presencial amb atenció personalitzada a les víctimes del terrorisme es presta en les oficines de la Direcció general de Suport a Víctimes del Terrorisme, en concret, en la Sots direcció General d’Ajudes a Víctimes del Terrorisme. La UAVAT proporciona, també, assessorament sobre els processos administratius, de compensació i judicials a les víctimes que ho requereixin.

Informació bàsica

Direcció general de Suport a Víctimes del Terrorisme

A la Direcció general de Suport a Víctimes del Terrorisme li correspon l’exercici de les competències que té atribuïdes el Ministeri de l’Interior en matèria d’atenció i suport a les víctimes del terrorisme, i les relacionades amb la protecció integral i la necessària col·laboració amb les diferents Administracions públiques.

En particular, corresponen a la Direcció general les següents funcions:

 • L’assistència immediata als afectats després de la comissió d’un atemptat terrorista, informant i recolzant a les víctimes i a les seves famílies.
 • Rebre i canalitzar, com a finestreta única, les sol·licituds de qualsevol procediment que puguin iniciar les persones i familiars que sofreixin l’acció terrorista davant l’Administració General de l’Estat, la qual cosa comprendrà l’ajuda i orientació a les persones i familiars que sofreixin l’acció del terrorisme i la remissió a l’òrgan competent de les peticions deduïdes i la relació amb l’interessat.
 • La col·laboració amb les associacions, fundacions i altres institucions públiques i privades que tinguin com a objectiu l’atenció a les víctimes del terrorisme i la preservació de la seva memòria, així com la tramitació de subvencions a les associacions i fundacions l’objecte de les quals sigui la representació i defensa dels interessos de les víctimes del terrorisme.
 • La col·laboració amb els òrgans competents de l’Administració General de l’Estat i de les restants Administracions Públiques en matèria d’assistència i suport a les víctimes del terrorisme, amb la finalitat d’assegurar una protecció integral a les víctimes. Aquesta col·laboració es farà extensiva a les diferents oficines d’atenció a víctimes de delictes de terrorisme existents en tribunals i fiscalies.
 • La tramitació, gestió i proposta de resolució dels expedients d’ajudes, compensacions i condecoracions als afectats per delictes de terrorisme, així com la repetició de l’import satisfet per l’Estat contra l’obligat civilment pel delicte de terrorisme.
 • La formulació d’estudis, informes i, si escau, propostes de reformes normatives o organitzatives que optimitzin el règim d’assistència i prestacions establert o que pugui establir-se per a la millora dels drets dels afectats per terrorisme.
 • La col·laboració amb els òrgans competents de l’Administració General de l’Estat i de les restants Administracions públiques en matèria d’ajudes i prestacions públiques a les víctimes del terrorisme. Aquesta col·laboració es farà extensiva a les diferents oficines d’atenció a víctimes de delictes de terrorisme existents en tribunals i fiscalies.

Ajudes a víctimes d’actes terroristes

 • Sol·licitud d’indemnització per danys personals
 • Sol·licitud d’indemnització per danys materials
 • Sol·licitud d’assistència sanitària o psicològica
 • Sol·licitud d’assistència psicològica immediata
 • Sol·licitud d’ajudes per amenaces
 • Sol·licitud d’ajudes a l’estudio
 • Sol·licitud d’ajuda extraordinària
 • Certificats de víctimes de terrorisme
 • Sol·licitud de concessió de condecoració
 • Subvencionis
 • Serveis electrònics

Recursos d’atenció

Direcció general de Suport a Víctimes del Terrorisme (DGAVT)

 • Reconeixement, pagament i informació de les següents indemnitzacions i ajudes derivades d’atemptats terroristes
 • 

Per danys personals::
  • defunció
  • incapacitats permanents en els seus diferents graus
  • lesions permanents no invalidants
  • incapacitat temporal
  • segrest
  • responsabilitat civil fixada per sentència ferma
  • ajudes excepcionals per danys soferts a l’estranger
 • Per danys materials: danys en habitatges, vehicles, establiments mercantils o industrials, seus de partits polítics, sindicats i organitzacions socials.
 • Ajudes sanitàries i psicosocials, per a tractaments mèdics i psicològics, pròtesis i intervencions quirúrgiques.
 • Ajudes educatives en funció del cicle o grau formatiu pel qual se sol·liciti.
 • Ajudes extraordinàries per pal·liar situacions de necessitat personal o familiar de les víctimes i de les persones amenaçades per organitzacions terroristes
 • Tramitació i informació de condecoracions de la Real Ordre de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme.
 • Atenció psicosocial a las víctimes del terrorisme mitjançant diferents projectes
  • Inserció laboral
  • Intervenció social
  • Atenció domiciliària
  • Projecte psicològic
  • Acompanyament a judicis
 • Tramitació de subvencions a associacions i fundacions de víctimes del terrorisme.
 • Emissió de certificats per a l’exercici dels drets reconeguts a les víctimes del terrorisme, entre altres:
  • Exempció de taxes acadèmiques
  • Exempció de taxes judicials
  • Exempció de taxes a Proves d’accés a Cossos de funcionaris
  • Bonificació laboral
  • Accés a habitatge
  • Mobilitat geogràfica
Accés Directe Web Ajudes